KINDERPSYCHIATRIE

VOOR WIE

U kan bij ons terecht met alle zorgen over de ontwikkeling en het functioneren van uw kind (0 tot 18 jaar).  Er is een aanbod zowel voor onderzoek en diagnostiek als voor behandeling/kinderpsychiatrische opvolging (coördineren hulpverlening, medicatieopvolging, …).

Mogelijke hulpvragen:

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Moeilijkheden in sociale contactname
 • Emotionele problemen (angst- en stressgerelateerde klachten, depressieve stemming, dwang)
 • Onverklaarde lichamelijke klachten
 • Tics
 • Gedragsproblemen

WERKWIJZE

Kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek

In een diagnostisch traject zoeken we samen naar een antwoord op vragen en naar een passende behandeling. Daartoe zijn meerdere sessies nodig.

Eerst wordt een kennismakingsgesprek gepland, waarin we liefst ouders samen met het kind of de jongere zien.

Nadien worden zowel sessies met de ouders, met het kind en soms met het hele gezin gepland. Soms wordt bijkomend onderzoek voorgesteld (psychodiagnostiek, logopedie, kinesitherapie …).

Aan het einde van het traject wordt een adviesgesprek gepland waarin we onze bevindingen en adviezen voor verdere begeleiding of therapie bespreken.

Kinder- en jeugdpsychiatrische behandeling

Ook kinderen en jongeren met een gekende kinderpsychiatrische problematiek kunnen hier terecht voor evaluatie en behandeling (medicamenteus, therapeutisch). Na een eerste kennismakingsgesprek, waarin we graag het kind of de jongere samen met de ouders zien, worden verdere afspraken op maat gepland.

Er wordt enkel op afspraak gewerkt. U kan per mail (kim.steurs@praktijktkz.be) of

telefonisch een afspraak maken (0474/28 11 50). Graag in de mail minimum volgende gegevens vermelden:

Naam en geboortedatum kind / jongere, adres, GSM-nummer van de ouders, korte probleemomschrijving en hulpvraag.

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?

 • een verwijsbrief van uw behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is noodzakelijk
 • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
 • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind

SAMENWERKING

 • De verwijzer en andere betrokken hulpverleners kunnen met uw toestemming gecontacteerd worden om te overleggen omtrent de problematiek en verdere begeleiding.
 • Waar aangewezen wordt er multidisciplinair samengewerkt met andere artsen (bv. kinderarts, kinderneuroloog, …) en paramedische disciplines (bv. psychologen, orthopedagogen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, …). Deze doorverwijzing en samenwerking gebeurt in afstemming met u.
 • Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar in deze praktijk. Patiënten die in begeleiding zijn, kunnen hun dringende vragen binnen kantoortijd telefonisch stellen. Voor noodsituaties kunt u zich wenden tot de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.

RECHTEN EN PLICHTEN

Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan de Belgische wetgeving en de deontologische code van de Orde van Artsen. Belangrijk hierbij is de toestemming van beide (juridische) ouders voor hulpverlening aan een minderjarige, of van de bekwame minderjarige zelf.

Een kinder- en jeugdpsychiater werkt binnen het beroepsgeheim. Er kan enkel mits toestemming informatie over diagnose en behandeling verstrekt worden aan derden, met uitzondering van risicosituaties.

In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.

TARIEVEN

De huidige RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen worden toegepast:

 • Diagnostiek
  • Volledig tarief: € 202,28 / consultatie*
  • Terugbetaling van de mutualiteit: € 193,60
  • Remgeld: € 8,68
 • Gewone consultatie
  • Volledig tarief: € 97,95*
  • Terugbetaling van de mutualiteit: € 89,27
  • Remgeld: € 8,68

Statuut toegekend door het ziekenfonds aan gezinnen met een beperkt inkomen of personen die recht hebben op een sociaal voordeel zoals tegemoetkoming aan personen met een handicap. Voor meer info, zie de website van het RIZIV.

Het volledige tarief dient op het einde van de raadpleging betaald te worden, bij voorkeur via Bancontact. Met het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp kan u vervolgens terugbetaling bij uw ziekenfonds bekomen.

De arts kan de derdebetalersregeling toepassen indien u aan de criteria voldoet. U betaalt dan alleen het remgeld. Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging contant betaald te worden. Het overige bedrag wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgehandeld.